EPU – Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze – EPU, przewidziano dla roszczeń finansowych dochodzonych na zasadzie przepisów rozdziału 3, działu V tytułu VII księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze wprowadzono, jako osobne postępowanie, które ma charakter wezwania do zapłaty w sytuacjach, kiedy stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie ma potrzeby przeprowadzenia postępowania dowodowego.

Wydany w EPU nakaz zapłaty występuje jedynie w formie elektronicznej. Dostępny jest w systemie teleinformatycznym e-sądu po wprowadzeniu kodu nakazu (20 znaków), który umieszczony jest w lewym górnym rogu wydruku weryfikacyjnego.

Jeśli chodzi o klauzulę wykonalności, jest ona wydana w EPU w formie elektronicznej i jest dostępna razem z nakazem zapłaty, do którego ją wydano, również w systemie teleinformatycznym na stronie: www.e-sad.gov.pl.

EPU a niezapłacony rachunek sprzed wielu lat

Niezapłacony rachunek czy faktura, nawet sprzed wielu lat, może być dochodzony przed sądem. Sąd może wydać przeciwko nam nakaz zapłaty za dług, znajduje się w nim nakaz uiszczenia zaległych należności w przeciągu dwóch tygodni od chwili otrzymania tego dokumentu. Kiedy tego nie zrobimy lub gdy przegramy sprawę w sądzie, komornik rozpoczyna egzekucję. Może nam wówczas zablokować dostęp do konta w banku.

Po nowelizacji przepisów Kodeksu postępowania cywilnego w EPU, można dochodzić roszczeń, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed dniem wniesienia pozwu. W pozwie powinna się znaleźć data wymagalności roszczenia.

Kiedy wiemy, że rachunek został przez nas zapłacony i nastąpiła pomyłka, albo, że dług się przedawnił, należy złożyć pismo do sądu, który wydał nakaz zapłaty. Jego adres znajduje się na nakazie zapłaty. Jest to sprzeciw, w którym należy umieścić sformułowanie: „Wnoszę sprzeciw do nakazu zapłaty” oraz podać informacje o nakazie zapłaty, takie jak: przez który sąd został wydany, kiedy oraz sygnaturę sprawy i informację o przedawnieniu długu (jeśli według nas tak jest), albo o uiszczeniu zapłaty w terminie.

Do sprzeciwu nie dołącza się żadnych dokumentów ani potwierdzeń zapłaty. Sprzeciw wysyłamy pocztą na adres sądu, który wydał nakaz zapłaty. Na wysłanie sprzeciwu mamy dwa tygodnie, termin ten jest liczony od dnia, w którym odebraliśmy pismo z sądu od listonosza lub z poczty.

Posiedzenie niejawne a EPU

Nakaz zapłaty zostaje wydany na tak zwanym posiedzeniu niejawnym – bez informowania pozwanego o tym, że sprawa jest w toku. Mogą się one odbyć nawet w bardzo odległym miejscu, np. osoba, która ma zaległości finansowe mieszka w Szczecinie, a nakaz zapłaty został wydany w Lublinie. Dopiero wysłanie sprzeciwu powoduje przekazanie sprawy do sądu, który znajduje się w pobliżu naszego miejsca zamieszkania. Sąd ten wyznacza termin rozprawy, o którym zostaniemy poinformowani.

Jeśli nie zapłaciliśmy rachunku, o którym mowa w nakazie zapłaty, w przeciągu czternastu dni należy uiścić opłatę. Wpłacenie zaległej kwoty kończy sprawę. Komornik wówczas nie może nam zablokować dostępu do konta w banku, ani zabrać wartościowych rzeczy z domu.

Zajęcie pensji przez komornika a EPU

Trzeba niezwłocznie skontaktować się z komornikiem, który powinien pokazać nam nakaz zapłaty. Znając sygnaturę sprawy oraz wiedząc, który sąd wydał nakaz możemy skontaktować się z sądem i dowiedzieć się, dlaczego wydano nakaz zapłaty.

Nakaz zapłaty został wysłany na stary adres

W pozwie musi się znaleźć adres osoby pozwanej, jednakże po zmianie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, sąd nałoży grzywnę na powoda, jeśli ten w złej wierze, albo na skutek niedopatrzenia podał nieprawidłowe dane adresowe pozwanego.

Gdy nie ma możliwości dostarczenia pisma osobiście przez listonosza, jest ono przekazywane do urzędu pocztowego, a jeśli doręczane jest w inny sposób – w urzędzie gminy, jednocześnie umieszczając zawiadomienie w drzwiach adresata, albo skrzynce pocztowej wraz ze wskazaniem, kiedy i gdzie pismo pozostawiono, a także z pouczeniem, że należy je odebrać w przeciągu siedmiu dni od daty umieszczonej na zawiadomieniu. Kiedy pozwany nie zgłosi się po pismo, czynność zawiadomienia musi zostać powtórzona.

Na wniosek strony, sąd na posiedzeniu niejawnym może wydać zaświadczenie, z którego wynika, że nakaz zapłaty został doręczony w wyniku awizowania przesyłki na adres podany w pozwie.

Nakaz zapłaty wydany w EPU wraz z klauzulą wykonalności nabiera mocy również w momencie doręczenia przez awizowane przesyłki. Jeśli jednak pozwany nie dokonał płatności w terminie bez swojej winy, sąd może – na wniosek pozwanego – przywrócić termin. Należy jednak pamiętać, że jeśli pozwany nie odniósł żadnej szkody, termin nie zostanie przywrócony. Złożenie wniosku o przywrócenie terminu nie wstrzymuje postępowania – komornik nadal może dokonywać egzekucji. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

Komornik może zaprzestać egzekucji, jeśli dłużnik przedstawi zaświadczenie o tym, że nakaz zapłaty był doręczany na inny adres niż jego aktualne miejsce zamieszkania.

Gdy nie zgadzamy się z nakazem zapłaty możemy:
1. złożyć do sądu zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności na nakaz zapłaty. Najprościej mówiąc jest to pismo, w którym nie wyrażamy zgody na to, by na podstawie niedoręczonego nakazu zapłaty prowadzono egzekucję komorniczą.
2. zwrócić się do sądu o doręczenie nakazu zapłaty na aktualny adres zamieszkania, jeżeli powód miał nasz nowy adres, bo informowaliśmy go o przeprowadzce, koniecznie umieśćmy taką informację we wniosku o doręczenie nakazu zapłaty.
3. W przypadku, gdy nie zgadzamy się z treścią nakazu zapłaty (wszystkie należności płaciliśmy w terminie) należy napisać wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty. Umieśćmy w nim informację od kiedy nie mieszkamy pod poprzednim adresem i że powód o tym wiedział (jeśli go informowaliśmy).
4. napisać sprzeciw od nakazu zapłaty.

Wszystkie cztery pisma można umieścić na jednej kartce papieru i wysłać pocztą. Należy pamiętać, by jasno z nich wynikało, że:
1. nie otrzymaliśmy nakazu zapłaty, bo mieszkamy w innym miejscu – wniosek o doręczenie nakazu zapłaty,
2. dlatego nie wyrażamy zgody na zajęcie przez komornika naszej pensji – zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty,
3. nie zgadzamy się ze stwierdzeniem powoda, że jesteśmy dłużni należności finansowe – sprzeciw od nakazu zapłaty,
4. zwracamy się z prośbą o przywrócenie czternastodniowego terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty – wniosek o przywrócenie terminu.

EPU, dzięki temu, że jest to system elektroniczny jest coraz częściej używany w nieskomplikowanych sytuacjach. Należy jednak pamiętać, że nie zwalnia to pozwanego z zapłacenia zaległości finansowych, ani z konsekwencji w przypadku nie uiszczeniu opłaty.

 

Artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Spłaciłeś wcześniej kredyt lub pożyczkę bankową? Być może teraz bank jest Twoim dłużnikiem!

Egzekucja z przekazu pocztowego

Śmierć dłużnika – jak odzyskać pieniądze?

Współwłasność i jej zniesienie