Egzekucja z przekazu pocztowego

Czy egzekucja z przekazu pocztowego jest możliwa? Niektórzy dłużnicy celowo rezygnują z usług banku, by uniknąć egzekucji komorniczej, a pieniądze przyjmują jedynie przez przekazy pocztowe. Czy mimo to wierzyciel może liczyć na odzyskanie długu?

Kwestia przekazu pocztowego została rozstrzygnięta w ustawie prawa pocztowego z dnia 23 listopada 2012 roku. Definicja ta głosi, że przekaz pocztowy to nic innego jak polecenie doręczenia adresatowi określonej sumy pieniędzy przez operatora pocztowego. Niestety, w kodeksie postępowania cywilnego nie znajdziemy przepisu regulującego kwestię przeprowadzenia egzekucji z przekazu pocztowego.

Egzekucja z przekazu pocztowego – szczegóły działania

Prowadzenie egzekucji z przekazu pocztowego musi być połączone ze stosowaniem norm dotyczących egzekucji z innych wierzytelności. Niezbędne jest zatem określenie, kto jest wierzycielem, a kto dłużnikiem. Pomóc mogą przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Art. 92 tej ustawy głosi, iż w egzekucji z kwot, które są przedmiotem przekazów pocztowych, stosowane są odpowiednie przepisy odnoszące się do egzekucji z innych wierzytelności pieniężnych. Wierzycielem zajętej wierzytelności jest adresat przekazu, a dłużnikiem zajętej wierzytelności – placówka pocztowa w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – prawo pocztowe, która zobowiązana jest wypłacać należność przekazu adresatowi. Przepis ten pozwala zrozumieć zasadę, którą trzeba przyjąć w czasie prowadzenia egzekucji z przekazu pocztowego. Niestety, nie można wprost powołać się na przepisy dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji w czasie trwania egzekucji na podstawie kodeksu postępowania cywilnego.

Jeśli przyjmiemy, że dłużnikiem zajętej wierzytelności jest placówka pocztowa, która ma obowiązek wypłacania kwoty przekazu pocztowego adresatowi, to po ustaleniu, który to będzie urząd pocztowy – czyli placówka pocztowa właściwa dla adresu zamieszkania dłużnika, wówczas tam należy skierować wniosek.

Egzekucja z przekazu pocztowego a rola komornika

Wniosek egzekucyjny do komornika powinien zawierać informację o wszczęciu egzekucji z wierzytelności dłużnika wobec Poczty Polskiej Spółki Akcyjnej – placówki pocztowej (należy tu umieścić dokładny adres urzędu pocztowego) z tytułu przekazów pocztowych. Taki wniosek powinien poskutkować, zgodnie z przepisem art. 896 § 1 pkt 2, wezwaniem przez komornika dłużnika wierzytelności, by należnego od niego świadczenia nie uiszczał dłużnikowi, tylko przekazywał je komornikowi, albo do depozytu sądowego.

Tak samo powinno być w przypadku innych podmiotów posiadających status operatora pocztowego (pomimo tego, że to Poczta Polska S.A. powszechnie świadczy usługi pocztowe) i znajdujących się w odpowiednim rejestrze prowadzonym przez Prezesa UKE.

Prowadzenie egzekucji z innych wierzytelności nie jest tak łatwe, ponieważ wierzytelność, która ma zostać przedmiotem zajęcia musi być skonkretyzowana. Jej skuteczne zajęcie będzie miało miejsce wtedy, gdy jest zindywidualizowana w sposób nie budzący wątpliwości, że właśnie o tę wierzytelność chodzi. Niestety, ogólne stwierdzenie, że wnosimy o zajęcie wierzytelności operatora pocztowego względem dłużnika z tytułu przekazu pocztowego, w niektórych sytuacjach może być zbyt mało szczegółowe. W takich przypadkach wymagane jest wskazanie konkretnej wierzytelności, która przysługuje naszemu dłużnikowi z tytułu przekazu pocztowego, co w rzeczywistości, w większości przypadków, jest bardzo trudne.

Należy pamiętać, że egzekucja z przekazu pocztowego nie będzie możliwa, jeśli przekazy będą realizowane na poste restante, a niestety, takie sytuacje również się zdarzają.

 

Artykuły, które również mogą Cię zainteresować:

Współwłasność i jej zniesienie

Śmierć dłużnika – jak odzyskać pieniądze?

EPU – Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

Zadatek a zaliczka

Śmierć wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym